CÔNG TÁC KIỂM TRA, NGHIỆM THU DỮ LIỆU KẾT LUẬN ĐỊA BÀN CẤP XÃ, HUYỆN, TỈNH PHỤC VỤ DỰ ÁN “XÂY DỰNG CSDL BẢN ĐỒ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta anh dũng hy sinh. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm... Đã thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Đảng và Nhà nước ta xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta. Cụ thể hóa đường nối của Đảng và đạo lý của dân tộc, ngày 27 tháng 07 năm 2013 Chính phủ đã có Quyết định số 1237/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 về việc “Kiện toàn ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Việc tìm kiếm và quản lý đạt hiệu quả cao, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là Xây dựng Hệ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố toàn quốc và bộ phần mềm nhằm quản lý, tích hợp, cập nhật và trao đổi thông tin trực tuyến có liên quan đến việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm quản lý, tích hợp, cập nhật và trao đổi thông tin trực tuyến có liên quan tới việc tìm kiếm, quy tập hài cốt, mộ liệt sĩ; hiện đại hóa hoạt động thu thập, tìm kiếm, quy tập và tăng cường năng lực quản lý hệ thống thông tin liệt sĩ và mộ liệt sĩ, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, trực quan từ trung ương tới địa phương và ngược lại, góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, tránh chồng chéo và trùng lặp. Để đạt được Hệ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đáp ứng được các yêu cầu, mục đích nêu trên. Việc thu thập thông tin tài liệu kết luận địa bàn các cấp là hết sức quan trọng. Với nhiệm vụ được giao Xây dựng CSDL thông tin chuyên đề về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh thuộc Quân khu 3. Ngày 28/11/2019 đoàn công tác của Xí nghiệp Phát triển Công nghệ Trắc địa Bản đồ đã cùng với Đoàn công tác của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ, Cục Bản đồ/BTTM và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định đã cùng tổ chức Hội nghị nghiệm thu, bàn giao dữ liệu, kết quả, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Các tài liệu nghiệm thu bàn giao bao gồm: - Danh sách (tổng số) liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn. - Danh sách mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. - Danh sách mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập trên địa bàn. - Danh sách liệt sĩ trong nghĩa trang trên địa bàn. - Danh sách liệt sĩ do hộ gia đình quản lý trên địa bàn. ![3-3-2](http://website.samcom.net:1337https://api.samcom.com.vn/uploads/3-3-2_17fcd084a9.jpeg) ![3-3-1](http://website.samcom.net:1337https://api.samcom.com.vn/uploads/3-3-1_a8053a21b9.jpeg) Công tác kiểm tra, nghiệm thu tại tỉnh Nam Định Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, nghiệm thu Hội nghị đã chỉ ra một số tồn tại trong hồ sơ, dữ liệu nghiệm thu như sau: - Trong các phụ lục danh sách còn thiếu nhiều thông tin, các thông tin chưa thống nhất, đầy đủ, rõ ràng. Tên các liệt sĩ chưa thống nhất. - Tính pháp lý của các văn bản, tài liệu chưa đầy đủ (cần nộp bản có dấu đỏ). - Sơ đồ mộ chí còn thiếu thông tin nhân chứng cung cấp thông tin, tọa độ GPS chưa chính xác. - Biên bản kết luận địa bàn chưa thống nhất với các phụ lục thông tin. Xuất phát từ Hội nghị nghiệm thu bàn giao dữ liệu trên địa bàn tỉnh Nam Định, cần phải thực hiện tốt các nội dung công việc sau. 1. Công tác phối hợp giữa cán bộ Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ/Cục Bản đồ/BTTM được phân công phụ trách phải thường xuyên giữ mỗi liên hệ chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố nhằm nắm bắt và hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc kịp thời. 2. Trước khi hội nghị nghiệm thu, bàn giao dữ liệu cần có bước hướng dẫn các cán bộ phụ trách của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về kiểm tra tính logic của các tài liệu, tính đầy đủ của tài liệu, các thông tin ghi trên hồ sơ tài liệu kèm theo, … 3. Để hội nghị kiểm tra, bàn giao có hiệu quả. Đối với các cán bộ của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ/Cục Bản đồ/BTTM cần phải lập danh mục các hồ sơ, dữ liệu cần phải thu thập; Danh sách các xã, huyện có trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị tốt các trang thiết bị như máy tính, máy chụp ảnh, USB, để kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ, dữ liệu của các Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh.