CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ TỔNG KẾT LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đồng chí thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc-Cục trưởng, Bí thư đảng uỷ 

Cục Bản đồ phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

          Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc- Cục trưởng, Bí thư Đảng uỷ Cục Bản đồ, đại biểu các cơ quan chức năng của BTTM, Cục chính trị, BTTM, Cục Bản đồ, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ; Giám đốc các xí nghiệp, chi nhánh, Trưởng phòng, Chánh văn phòng và bí thư các đơn vị trực thuộc Công ty.

          Tại Hội nghị, Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ đã tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị, như thông qua chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, tọa đàm, trao đổi, thi tìm hiểu… khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật ở tại các cơ quan, đơn vị; lồng ghép phổ biến văn bản pháp luật và Luật Sĩ quan trong các nội dung sinh hoạt kết hợp với các nội dung huấn luyện, giáo dục chính trị, quản lý rèn luyện kỷ luật và công tác xây dựng cơ quan đơn vị ... từ đó làm cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan nhận thức rõ vị trí, vai trò, đề cao vinh dự, trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của QNCN, CN & VCQP, LĐHĐ trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ cán bộ. Đồng thời, thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với đội ngũ sĩ quan để từ đó yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

          Những nội dung mới được ban hành, sửa đổi đều được Công ty, nghiên cứu kỹ lưỡng, tổ chức quán triệt và hướng dẫn thực thống nhất trong toàn đơn vị. Đảng ủy Công ty cũng nghiên cứu, xây dựng quy chế lãnh đạo công tác cán bộ phù hợp với các quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác đánh giá, đề nghị điều động, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, nâng lương bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, công bằng; chủ động trong việc bám nắm động viên cán bộ, sĩ quan thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị; bám sát hướng dẫn, chủ trương của trên thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với cán bộ, sĩ quan tại ngũ và hậu phương gia đình cán bộ, sĩ quan…

          Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tập trung thảo luận chỉ ra những bất cập, hạn chế trong thực hiện quy định chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương; việc xét thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan hàng năm; về chế độ, chính sách đối với sĩ quan và thân nhân sĩ quan; đánh giá sự phù hợp giữa Luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những vướng mắc, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục cụ thể.