QUY TRÌNH ĐIỀU TRA NGOẠI NGHIỆP CẬP NHẬT DỮ LIỆU ĐỊA LÝ ĐANG ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH MTV TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ

1. Cập nhật điều tra trực tiếp trên nền ảnh điều vẽ

  - Nghiên cứu tư liệu ảnh, tiến hành điều vẽ nội nghiệp trên PC, dùng các nguồn tư liệu hiện có ( bản đồ cũ, CSDL do TCĐC thành lập) và tài liệu tham khảo ( thông tin trên Google, các tài liệu chuyên đề…) để thu nhận tối đa các thông tin đối tượng. - Đánh dấu các địa vật không thể giải đoán được nội nghiệp để tiến hành đi điều tra thực địa cho nhanh và trúng đích. 

   - Lập kế hoạch và phương hướng di chuyển cho hợp lý để kiểm soát hết phạm vi thành lập bản đồ, tránh trùng lặp hay bỏ sót.

   - Đi điều tra thực địa theo các hướng đã chuẩn bị trước. Trong quá trình di chuyển vừa thu nhận những thông tin mới, vừa kiểm tra phát hiện các thay đổi của thông tin cũ. Các địa vật cần chú trọng điều tra bổ sung là Giao thông, dân cư, thủy hệ…Các thay đổi lớn về địa hình hay địa giới hành chính cũng được phát hiện trong quá trình điều tra. Mức độ thu nhận thông tin đối tượng tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. - Tài liệu dùng để đi điều tra có thể là bản đồ in plotter hoặc kết quả điều vẽ nội nghiệp in trên nền bình đồ ảnh ( ảnh điều vẽ). Kết quả điều tra là những ghi chú trực tiếp bằng bút màu lên ảnh điều vẽ. 

  - Nội nghiệp cập nhật kết quả điều tra ngoại nhiệp lên bản đồ bằng cách đối chiếu giữa tờ ảnh điều vẽ và file CSDL

Kết quả điều tra theo qui trình truyền thống

Kết quả điều tra theo qui trình truyền thống 

2. Cập nhật bổ sung trên thiết bị điện tử

  - Người đi điều tra ngoại nghiệp trực tiếp nghiên cứu các loại tài liệu, thu nhận thông tin và đánh dấu trên file số bằng các layer điểm, đường, vùng dạng *.shp (shapefile). Quá trình chuẩn bị tài liệu và cập nhật thông tin đối tượng theo các tài liệu nội nghiệp giống như công đoạn điều vẽ nội nghiệp nhưng chỉ cập nhật thông tin thuộc tính không cập nhật hình ảnh. 

  - Lập kế hoạch và phương hướng di chuyển như qui trình trên. 

  - Người đi điều tra ngoại nghiệp cập nhật trực tiếp thông tin trên file số bằng cách đánh dấu các vị trí đối tượng và nhập thông tin. Đối với các địa vật đặc trưng hay qui mô lớn, trực tiếp chụp ảnh trên thiết bị và gắn vào đúng vị trí địa vật. Kết quả điều vẽ là file số dạng *. shp . 

  - Nội nghiệp cập nhật kết quả điều tra bằng cách chồng xếp file số *.shp lên file CSDL để copy thông tin dữ liệu.

Kết quả điều tra trực tiếp bằng thiết bị điện tử

Kết quả điều tra theo qui trình truyền thống 

3. Đánh giá ưu nhược điểm của từng phương pháp.

3.1. Cập nhật điều tra trực tiếp trên nền ảnh điều vẽ 

   * Ưu điểm

   - Sản phẩm được điều vẽ nội nghiệp tốt ở nhà sẽ giúp quá trình điều tra ngoại nghiệp được nhanh chóng hơn. Các đối tượng chưa giải đoán được đánh dấu cụ thể trên tờ bản đồ, tránh được việc điều tra thiếu. 

  - Việc ghi chú bằng tay trên tờ bản đồ thực hiện đơn giản, nhanh chóng. 

  * Nhược điểm: 

  - Vì phải hoàn thành xong công tác nội nghiệp mới tiến hành đi điều tra ngoại nghiệp nên tiến độ công việc chậm. 

  - Quá trình mang tờ ảnh điều vẽ đi điều tra ngoại thực địa khó khăn, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. - Kết quả điều tra ngoại nghiệp được cập nhật từ ảnh điều vẽ vào CSDL bằng phương pháp đối chiếu nên dễ nảy sinh nhầm lẫn. 

3.2. Điều tra trực tiếp trên thiết bị điện tử

  * Ưu điểm: 

  - Hai công đoạn nội nghiệp và ngoại nghiệp được tiến hành song song nên chủ động được về mặt thời gian.

   - Các Đối tượng được đánh dấu trực tiếp trên nền bình đồ ảnh và nhập thông tin chính xác cho đúng đối tượng đó.

   - Kết quả điều tra ngoại nghiệp được copy từ file điều tra lên CSDL nên hạn chế tối đa được các sai sót nhầm lẫn. 

  * Nhược điểm: 

  - Đòi hỏi người trực tiếp đi điều tra vừa phải có kiến thức về bản đồ vừa phải có kiến thức về công nghệ mới. Quá trình ghi chú cập nhật phức tạp hơn. 

  - Mức độ bao quát khu vực không được trực quan như trên ảnh điều vẽ. Việc tiếp biên các mảnh bản đồ cạnh nhau khó khăn hơn. 

4. Kết luận

  - Sản phẩm công đoạn điều tra ngoại nghiệp đã dần dần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thành lập bản đồ trực ảnh địa hình tỷ lệ 1: 25.000. Các thay đổi về địa vật và các thông tin thuộc tính đối tượng được thu nhận tối đa, giúp cho sản phẩm CSDL và bản đồ tỷ lệ 1: 25.000 do Công ty Trắc địa Bản đồ sản xuất đạt yêu cầu về chất lượng.

   - Qua tình hình đi kiểm tra ngoại nghiệp ngoài thực địa và tình hình sản xuất ở các đợn vị, nhận thấy phương pháp điều tra trên thiết bị điện tử có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp điều tra truyền thống được áp dụng từ trước tới nay. Khi áp dụng phương pháp này, thông tin đối tượng được thu nhận trực tiếp và nhập vào trường thông tin đối tượng. Những đối tượng không rõ hoặc có thắc mắc gì có thể sử dụng ảnh chụp kèm theo để đối soát. Do đó mức độ thu nhập thông tin là tối đa nhất. Việc cập nhật kết quả điều tra ngoại nghiệp vào CSDL được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác, khắc phục được tình trạng tam sao thất bản.

   - Trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu ứng dụng và dần dần chuyển toàn bộ sang việc điều tra ngoại nghiệp bằng các thiết bị điện tử trên các phần mềm chuyên dụng.